Кога не се пише запетая пред че и къде отива тя?

запетая пред че
Правилото, че пред ЧЕ винаги се пише запетая си има изключения.

От съвсем ранна ученическа възраст в главите ни се набива едно правило, което никога не бива да забравяме. Че пред съюза ЧЕ  винаги се пише запетая. Само че и това, както и повечето други правила в българския език, си има изключения. Днес ще се опитаме да обобщим накратко в кои случаи не се пише запетая пред че. Не се вживявам в ролята на филолог и нямам никакви подобни квалификации. Затова и тази статия няма претенцията за научен труд или изчерпателност, но се надявам да ви е от полза.

запетая пред че
При въпреки че и макар че запетаята отива пред целия сложен съюз.

Когато пред съюза ЧЕ стои друг съюз, пред ЧЕ не се пише запетая. Тоест когато имаме сложен съюз, включващ ЧЕ, запетаята се премества пред целия съюз.

ВЪПРЕКИ ЧЕ

Ако в изречението използваме сложния съюз ВЪПРЕКИ ЧЕ, запетая пред че не се пише. Тя отива пред съюза въпреки.

Пример: Не се обадих на Иван, ВЪПРЕКИ ЧЕ му бях обещала.

По същата логика действаме и когато използваме

МАКАР ЧЕ

Запетаята вместо пред ЧЕ отива пред цялото съчетание – тоест пред МАКАР.

Пример: Не си купих коженото яке, МАКАР ЧЕ много ми се искаше.

Когато използваме двойния съюз

само че
При комбинацивта само че запетаята може да бъде пред целия съюз или между двете думи.

САМО ЧЕ

Запетаята автоматично трябва да бъде преместена не пред ЧЕ, а пред САМО.

Пример 1: Исках да отида на зарята, само че много ме боляха краката и не го направих.

По изключение може запетаята да се озове пред ЧЕ, ако смисълът на изречението налага това.

Пример 2: Подготвих всичко, опасявам се само, че няма да стигна навреме.

ОСВЕН ЧЕ

В тези случаи също не се пише запетая пред че. Тя се премества пред ОСВЕН.

Пример: Маршрутката, освен че беше претъпкана и не спря, когато ѝ махнах.

запетая пред че
При положение че е сложен троен съюз и запетаята отива пред целия съюз, а не пред че.

ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ / ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ

Когато използваме сложния съюз ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ и ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ, запетаята отива пред целия съюз, а не се пише запетая пред че.

Пример: Тя ми се развика, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ аз нямах абсолютно никаква вина за станалото.

НО ЧЕ

Тъй като пред ЧЕ стои едносричен съюз – между тях не се пише запетая.

Пример: Ядоса ме с поведението си, НО ЧЕ си прав, прав си.

запетая пред че
При нищо че и добре че запетая на се пише изобщо.

НЕ ЧЕ

Когато ЧЕ е в съчетание с отрицателната частица НЕ, също пред него не се пише запетая.

Пример: Ударих го с топката по главата, НЕ ЧЕ исках да стане така.

ДОБРЕ ЧЕ и НИЩО ЧЕ

В тези случаи изреченията се приемат за прости и не се налага използването на запетая.

Пример 1: ДОБРЕ ЧЕ ми се обади.

Пример 2: НИЩО ЧЕ вече бях пристигнала.


 Вижте още: Пустата запетая – кратък наръчник на основните правила

 

 

Отговор